Semalt bilen web skripkasyny söýmegi öwreniň - Şu wagta çenli iň oňat web şekilleri

Şahsy we täjirçilik maksatly ulanmak üçin köp sanly web skraperi bar. “Google Web Scrapers”, “Outwit Firefox” giňeltmesi we “YahooPipes” ýaly web gözlemek gurallary bilen başlamak gowy, ýöne käbir çylşyrymly web suratyny ýa-da maglumat gyryjylaryny gözleýän bolsaňyz, aşakdaky programmalary synap bilersiňiz:

Mazmuny Grabber:

Content Grabber, ulanmak aňsat, ajaýyp güýçli we ulaldylyp bilinýän kärhana derejesindäki şekillendiriş guralydyr. Content Grabber-de teksti we suratlary gyrmak üçin zerur bolan ähli aýratynlyklar bar. Bu gural, hususy bloglardan tä habar beriş serişdelerine we syýahat portallaryna çenli dürli web sahypalaryny aňsatlyk bilen dolandyryp biler. Content Grabber, Dropbox, Google Sheets we Google Docs bilen gurlan integrasiýa web gözleg funksiýalary bilen tanalýar. Mundan başga-da, islendik maglumat bazasyna şekilleri çykarmaga ukyply we adaty maglumat aýratynlyklaryny öz içine alýar. Wizual redaktorynyň ýönekeý we ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar we bu programma buýruklary awtomatiki tapar we düzer. Content Grabber şekiliň hilini gowulaşdyrmak we ösüş tagallalarynyň peselmegi bilen size kömek eder.

Hasyl hasyly:

“HarvestMan” Python dilinde ýazylan ýokary hilli web şekilli gyryjydyr. Bu gural, ulanyjy kesgitlän düzgünlere laýyklykda internetden dürli mazmun we şekilleri göçürip almak üçin ulanylyp bilner. Bu programmanyň iň soňky wersiýasy 50-den gowrak dili we dürli özleşdirme opsiýalaryny goldaýar. “HarvestMan” ähli görnüşli web sahypalaryna çydap bilýän güýçli konsoldyr. Mugt we premium wersiýalarynda hem gelýär we talaplaryňyza we iş häsiýetiňize görä halaýan birini saýlap bilersiňiz.

Scraperwiki:

Bu guraly ulanyp, islendik web sahypasyndan maglumatlary we suratlary aňsatlyk bilen çykaryp bilersiňiz. Elbetde, işleri bitirmek üçin iň soňky wersiýasyny gurmaly bolarsyňyz. Scraperwiki journalistsurnalistleri, web ussatlaryny we programmistleri onlaýn maglumatlary kanuny maglumatlar bazalaryna öwürmäge höweslendirýän meşhur programma. Ulanmak aňsat, suratlaryňyzy dürli onlaýn çeşmelerden almak üçin Python, PHP we Ruby öwrenmek zerurlygy ýok.

Gaplaň:

“Scrappy” güýçli we internetdäki iň meşhur web şekilli gyryjylardan biridir. Mugt we premium wersiýalarynda çykýan ýokary derejeli programma. “Scrapy” -y ulanyp, dürli kodlaşdyryş dillerini öwrenmegiň zerurlygy ýok, ol maglumatlary gazyp almak we şekilleriň hiline has gowy gözegçilik etmek üçin ulanylýar.

Iňňe bazasy:

Hususy habar agentliklerinden başlap, döwlet guramalaryna çenli dürli kompaniýalar “Needlebase” -ni ileri tutýarlar. Internetdäki iň oňat we meşhur web şekil gyryjylardan biridir. Bu tertipsiz we gurulmadyk maglumatlaryňyzy gözlenýän we okalýan maglumatlara öwürýär. Şeýle hem, maglumatlary nädip düzmelidigi we belli suratlardan we wideolardan peýdaly maglumatlary nädip çykarmalydygy barada görkezme berer. “Needlebase” üçin resminamalar, kodlara zerurlyk bolmazdan ýokary hilli netijeler gazanmak üçin gowy ýazylypdyr.

mass gmail